צוואה וירושה

 

 

דיני הירושה במדינת ישראל מתנהלים על פי הוראותיו של חוק הירושה. אם אין צוואה, החוק קובע כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים. אם יש צוואה, יש לקבל צו לקיומה. השלב שבו מתבקש הצו לקיומה של הצוואה הוא גם השלב להעלאת התנגדויות לקיומה.  

הטיפול בתחום הירושה כולל, בין היתר, תכנון מוקדם של צוואה, עריכתה, טיפול במתן צו ירושה או צו לקיום צוואה, עריכת הסכמים לחלוקת עיזבון בין יורשים וניהול עיזבון. במקרים של מחלוקת על תוקף הצוואה או על היקף העיזבון, יש לנהל את ההליכים בפני בית המשפט לענייני משפחה.

שלב תכנון הצוואה מהותי ביותר ועשוי למנוע הסתבכויות או התנגדויות של יורשים. בשלב זה יש לדאוג לתכנון נכון של הצוואה באופן שיביא בחשבון את רצון המוריש, בד בבד עם קביעת מנגנונים נכונים לביצועה בעתיד.

בשלב הביניים ממות המוריש ועד להכרזה על יורשיו, אין אפשרות לפעול בשם העיזבון או לטפל בו. על מנת לעשות זאת, יש למנות מנהל עיזבון זמני אשר יוסמך לבצע את הפעולות הדחופות הנדרשות, לשמור על כספים, להשכיר נכסים ולקבל בנאמנות את דמי השכירות, לשלם חובות החלים על העיזבון ולנהל הליכים משפטיים בשם העיזבון.

מינוי מנהל העיזבון הזמני נדרש בעיקר כאשר ישנן מחלוקות בין היורשים או כשיש התנגדות לביצוע צוואה. במקרים שכאלה, קיים חשש שחלוקת העיזבון תידחה לפרק זמן ארוך ואם הוא לא יטופל, ייגרם לו נזק.

כאשר יש התנגדות לביצוע צוואה, מועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה אשר דן בעילות ההתנגדות.  ניהול ההליך, בין בצד המתנגד ובין בצד המגן על הצוואה, מצריך הכנה נאותה, מומחיות וניסיון רב בניהול הליכים מסוג זה. ההליך עצמו מורכב ומעורבים בו פעמים רבות מומחים מתחומים שונים, לרבות מהתחום הרפואי, ניתוח כתבי יד וכד'.

   

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En